Menu Content/Inhalt
За нас arrow Видове Застраховки
Видове застраховки Печат Е-мейл

Застраховка
"Автокаско"

Застраховка
"Гражданска
Отговорност на МПС"

Застраховка
"Помощ при пътуване
в чужбина"

 
 
Автокаско

   

1. Обект на застраховката

Обект на застраховка "Автокаско" са всички видове сухопътни превозни средства, снабдени със собствен двигател за придвижване, и прикачваните към тях ремаркета и полуремаркета, снабдени с български регистрационни номера.

2.Териториален обхват на застраховката

Застрахователната защита се предоставя за територията на Република България и чужбина по условията
на Разширение "Чужбина" Разширение "Чужбина". Това разширение е валидно като добавък към клауза
"СУПЕР" и клауза "ПЪЛНО КАСКО" и предоставя покритие по тази клауза за събития, настъпили извън
територията на Република България, след заплащане на допълнителна премия. Застрахователното
покритие по Разширение 65 АVUS INTERNATIONAL LOSS ADJUSTERS. При сключване на застраховка
"Зелена карта" в "ДЗИ – Общо застраховане" АД, се предоставя безплатно покритие по Разширение
"Чужбина" за срока на застраховката "Зелена карта" на съответното МПС.
 
3. Застрахователна сума и застрахователна премия

Застрахователна сума е тази, която е записана в застрахователната полица. Тя се договаря между
Застрахователя и Застрахования и не може да надвишава действителната стойност на МПС към датата на
сключване на застраховката. Премията се определя според рисковото покритие и стойността на
застрахованото МПС и може да се заплаща еднократно или разсрочено до 4 равни вноски, платими до
посочените в полицата дати нападежа.
 

4. Застрахователно обезщетение

При настъпване на застрахователно събитие застрахованият е длъжен да уведоми съответните
компетентни държавни органи незабавно, а застрахователя в 5-дневен срок, а в случай на кражба или
грабеж на автомобила - в рамките на 24 часа.
Огледът на щетите се извършва от застрахователя в най-близката Главна агенция, Агенция или Офис
на Застрахователя на територията на цялата страна или на адрес, посочен от застрахования, в случай че
МПС не може да се придвижва на собствен ход.

Вариантите на определяне на застрахователните обезщетения се прилагат в зависимост от датата на
производство на застрахованите МПС, както следва:

 1. до 3 години от датата на производство:
  • в доверен сервиз (включително на официален вносител);
  • по представени разходни документи (включително от официален вносител);
  • експертна оценка.
 2. от 4 до 6 години от датата производство:
  • в доверен сервиз (включително на официален вносител, но само веднъж през срока
   на действие на застраховката);
  • по представени разходни документи (включително от официален вносител, но само веднъж
   през срока на действие на застраховката);
  • експертна оценка.
 3. от 7 до 13 години от датата производство, в зависимост от броя на заведените щети:
  • в доверен сервиз (без официален вносител);
  • по представени разходни документи (фактури от официален вносител се признават до
   размера на такива от неофициален вносител);
  • експертна оценка.
 4. над 14 години от датата производство:
  • експертна оценка.
Срокове за изплащане на обезщетения при настъпване на покрито по условията на
застраховката събитие

 • при частични и тотални щети - до 15 дни след представяне на всички необходими
  документи, удостоверяващи настъпване на застрахователното събитие и размера
  на щетата;
 • при "кражба" или "грабеж" на цяло МПС - след изтичане на срока, посочен в полицата,
  считано от датата на настъпване на събитието и до 15 дни след представяне на
  всички необходими документи, удостоверяващи настъпването му.

Ако след кражба или грабеж на цяло МПС, същото бъде намерено с нанесени повреди в срока преди
изплащане на обезщетение, посочен в полицата, Застрахователят заплаща обезщетение за ремонт.
Не се изплаща обезщетение за откраднати и липсващи детайли и възли.

5. Специални изисквания

Всички МПС, подлежат на пасивно маркиране и подновяване на информационното обслужване в
75 пункта на фирма "КЕЙТ" ООД Цената на пасивното маркиране и информационното обслужване е
за сметка на Застрахования. Също така за всички МПС е задължително наличието на монтирана и
работеща алармена система.

6. Защо да сключа застраховка "Автокаско" в /ЗПАД/ “ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ”

Преференции

На разположение на всички клиенти на /ЗПАД/ “ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ” са над 119 главни
агенции
, агенции и офиси, намиращи се на територията на цялата страна;

При сключване на застраховка "Зелена карта" в /ЗПАД/ “ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ”, се предоставя
безплатно покритие по Разширение "Чужбина" за срока на застраховката "Зелена карта" на съответното
МПС.

За МПС със застрахователна премия над 1 000 лв., Застрахователят сключва безплатно застраховка
"Злополука на лицата в МПС". Общата застрахователна сума за цялото МПС е 25 000 лева,
разпределена по равно на броя на местата в съответното МПС.

/ЗПАД/ “ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ” предоставя на застрахованите по застраховка "Автокаско"
МПС следните допълнителни услуги:

 • За леки автомобили до 8 1 места, товарни автомобили до 3,5 тона обща маса, мотоциклети и
  ремаркета до 750 кг. обща маса:
  - Еднократен безплатен контролен преглед за проверка на техническата изправност на МПС
  в лицензираните 71 пункта на СБА;
  - Документи и знак за ГТП след преминат контролен преглед на цена 3,36 лв., включващи
  държавна такса, които се заплащат от Застрахования.
  Услугата се извършва при представяне на валидна едногодишна полица (сертификат) по
  застраховка "Автокаско" в /ЗПАД/ “ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ”.
  В случай, че за едно и също МПС има сключени застраховки "Гражданска отговорност" и
  "Автокаско", услугата се предоставя само по едната застраховка.
 • БЕЗПЛАТНА ПЪТНА ПОМОЩ
  За МПС с общо тегло до 4 (четири) тона (включително и товара), застраховани по застраховка
  "Автокаско", Застрахователят осигурява безплатна пътна помощ на територията на Република
  България, извършвана от СБА,
  при обездвижване на МПС следствие на настъпили
  застрахователни събития, до 2 (два) пъти през срока на действие на застраховката без
  ограничение в превозното разстояние. При необходимост от последваща пътна помощ,
  вследствие на едно и също застрахователно събитие (за превозване на пострадалия автомобил
  в рамките на населения пункт от мястото на местодомуване до сервиз, от сервиз до сервиз,
  от място на оглед до сервиз или до местодомуване), услугата се предоставяn безплатно в
  срок до 30 (тридесет) дни, считано от датата на събитието.
  Застрахователят осигурява до 30 минути безплатен труд от механика на пътна помощ по
  отстраняване на повредата на мястото на обездвижване на автомобила.

  Безплатната пътна помощ се оказва само при представяне на валидна полица (сертификат) по
  застраховка "Автокаско" за съответното МПС.
 • Неограничен брой автосервизни услуги с 10% отстъпка (без тенекеджийски и бояджийски услуги)
  в сервизите на СБА;
 • Безплатно еднократно подаване на ток (при неизправен акумулатор) в рамките на населеното
  място;
 • 5% намаление на гуми и аксесоари в центровете на "РАДИАЛ" ООД, срещу представяне на
  валидна полица по застраховка "Автокаско" към /ЗПАД/ “ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ”.

Възможност за расрочено плащане на застрахователната премия;

Възможност за дозастраховане след изплащане на застрахователно обезщетение;

• Договори за безкасово плащане с над 127 автосервиза в София и страната;

• Договори за безкасово плащане с оторизираните сервизи на официалните вносители на автомобили;

Застрахованият може да разчита на своевременна помощ от страна на нашите партньори от
65 АVUS INTERNATIONAL LOSS ADJUSTERS в цяла Европа - безплатен оглед на увреденото МПС от лицензирано
вещо лице, изготвяне на безплатна експертиза и снимков материал и изплащане на обезщетение.

Отстъпки

 • бонус - при подновяване на застраховка за следваща цяла година, ако не е изплащано
  обезщетение и не е предявена претенция за такова - Застрахования получава отстъпка в
  премията;
 • при голям брой застраховани МПС;
 • при самоучастие (процентно самоучастие или самоучастие в размер на фиксирана сума) в обезщетенията;
 • Сключена едногодишна застраховка гражданска отговорност на МПС в /ЗПАД/ “ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ”.
____________________________________________________________________________________________________
 

Гражданска отговорност - на МПС
 

1. Обект на застраховане
Обект на застраховане е Гражданската отговорност свързана с притежаването и използването на МПС.
Застрахова се Гражданската отговорност на физическите и юридическите лица с постоянно местоживеене
и седалище в Република България, които са собственици, държатели и ползватели на МПС, както и на
упълномощените от тях водачи, и на водачите на МПС с чуждестранна регистрация, влизащи в страната с
цел пребиваване или преминаване през територията на страната, които не притежават застраховка
“Гражданска отговорност” по условията на международните договори, по които Република България
e страна.

2. Териториална валидност
Застрахователната защита се предоставя за територията на Република България.

3. Покрити рискове
Застраховката "Гражданска отговорност" покрива отговорността на собствениците, държателите,
ползвателитена МПС, както и на упълномощените от тях водачи, за причинените имуществени и
неимуществени вреди натрети лица, свързани с притежаването и използването на МПС, за които
застрахованите отговарят съгласно българското законодателство.

4. Срок на застраховката
Застраховките се сключват за срок от 1 (една) година, с начало 00.00 часа на деня, посочен за начало на
застраховката в застрахователната полица.

5. Начин на плащане на застрахователната премия
Застрахователната премия се заплаща по избор на Застрахования, както следва:

 • еднократно;
 • разсрочено до четири равни вноски, като броя на вноските се определя от Застрахования. Всяка
  вноска се заплаща до датата, посочена като падеж за съответната вноска в застрахователната
  полица. Размерът на първата вноска не може да е по-малък от 25% от годишната застрахователна
  премия.

6. Срок за изплащане на обезщетения
Обезщетението по задължителната застраховка "Гражданска отговорност" се определя и изплаща от
Застрахователя в 15-дневен срок, след като Застрахованият или увредените трети лица са представили
всички изискани документи, свързани с установяването на събитието и размера на вредите.



____________________________________________________________________________________________________
 
 
Помощ при пътуване в чужбина

Застраховката Ви дава възможност да получите висококвалифицирана медицинска помощ при заболяване
и/или злополука, правна помощ в случай на необходимост, както и пакет от допълнителни услуги, чиято
цел е да улеснят Вашето пътуване и пребиваване в чужбина.

Застраховат се български граждани и чуждестранни лица, временно пребиваващи в България, които
са на възраст над 14 дни.

Няма горна възрастова граница за желаещите да сключат тази застраховка.

Териториалния обхват на застраховката покрива цял свят, с изключение на Република България и страната на постоянно местожителство на Застрахования. Обособени са две географски зони на
покритие в зависимост от стойността на медицинските услуги:

Зона 1 - Европа, Средиземноморските страни и страните от Близкия и Средния Изток
Зона 2 - цял свят.

Многообразието от различни по времетраене застрахователни периоди Ви дава възможност да
направите най-удачния за Вас избор.

Премията се заплаща еднократно.

При злополука или при внезапно заболяване Застрахованият е длъжен в рамките на 48 часа от настъпването
на събитието да информира Асистанс компанията Inter Partner Assistance/AXA Assistance Group
- световен лидер в областта на асистанс услугите. Независимо от Вашето местонахождение,
Асистанс компанията Ви гарантира възможност да получите висококвалифицирана медицинска
помощ, като предварително Ви насочи към специализирано здравно заведение и при необходимост,
осигури транспортирането Ви до него.

Заплащането на оказаните Ви медицински услуги и друг вид помощ се осъществява
директно от Асистанс компанията
, която е в договорни отношения с /ЗПАД/ “ДЗИ - ОБЩО
ЗАСТРАХОВАНЕ”.

Чрез тази застраховка /ЗПАД/ “ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ” Ви осигурява застрахователна защита
срещу следните рискове, обособени в четири вида покритие:

 • Основно покритие, което включва покритие на разходи за:
  - медицинска помощ и лечение;
  - спешна стоматологична помощ;
  - репатриране;
  - погребение в чужбина.
 • Разширено покритие 1 включва Основно покритие и покритие на разходи за:
  - смърт от злополука;
  - трайна загуба на трудоспособност;
  - дневни пари за болничен престой.
 • Разширено покритие 2 включва Основно покритие и покритие на разходи за:
  - правна помощ;
  - допълнителни услуги и помощ за лицата, пътуващи със Застрахования, ако той заболее или претърпи злополука.
 • Пълно покритие включва всички покрити от /ЗПАД/ “/ЗПАД/ “ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ”
  рискове по тази застраховка.

В отговор на Вашите индивидуални предпочитания, по риска "Медицински разходи" е представен
широк диапазон лимити на покритие: 5 000 евро;10 000 евро; 15 000 евро; 20 000 евро;
30 000 евро; 50 000 евро, както и нелимитирано покритие. Лимитът на покритие за спешна
стоматологична помощ е 350 евро. Застрахователят изплаща обезщетения при смърт от злополука,
както и трайна загуба на трудоспособност в размер на 5 000 евро за възрастни и 2 500 евро за
деца до 16 години. В случай, че се налага репатриране, Застрахователят покрива необходимите
за това разходи, размерът на които не е лимитиран. Застрахованият заплаща за своя сметка само
първите 30 евро самоучастие от всяка щета, свързана с медицински разходи за извънболнично
лечение.